ЦДАВО України

В ЦДАВО України зберігаються особові фонди відомих діячів новітньої історії України, зокрема Симона Петлюри, Володимира Винниченка, Дмитра Дорошенка, Микити Шаповала, Дмитра Антоновича, Софії Русової, Івана Огієнка, Миколи Садовського та ін.

Особові архівні фонди ЦДАВО України

1. Антонович Дмитро Володимирович (14.11.1877-12.10.1945) –політичний та державний діяч, історик мистецтва, архівознавець, член Української Центральної Ради, директор Музею визвольної боротьби України в Празі, директор Музею визвольної боротьби, професор Українського вiльного унiверситету в м. Празi (ф. 3956, 74 справи, 1890-1945 рр.) посилання

2. Астапович Iгор Станiславович – український радянський астроном, доктор фiзико-математичних наук, професор (ф. 4701, 176 справ, 1908-1976 рр.) посилання

3. Бiлецький Леонiд Тимофiйович (1882-1955) – лiтературознавець, доктор фiлологiї, член Партiї соцiалiстiв-федералiстiв, президент УВАН, ректор Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у м. Празі (ф. 3876, 59 справ, 1917-1942 рр.) посилання

4. Балаш Микола Iванович – член ЦК Української партiї соцiалiстiв-революцiонерiв за кордоном, останнiй Голова Українського iсторичного кабiнету в м. Празi (ф. 3863, 18 справ, 1921-1932 рр.). посилання

5. Бачинський Юлiан Олександрович (1870-1940) – громадський та полiтичний дiяч, публiцист, Голова УСДП (до 1914), представник УНР у Вашингтонi, професор (ф. 3934, 34 справи, 1895-1933 рр.) посилання

6. Безпалко Осип – видавець i редактор соцiал-демократичного часопису "Боротьба" в Чернiвцях, активний дiяч СВУ в таборах вiйськовополонених українцiв в Нiмеччинi, член ЦК УСДРП, член Української Центральної Ради, мiнiстр працi УНР, лектор Господарської академiї (ф. 4453, 23 справи, 1897-1936 рр.) посилання

7. Беняєв Якiв Степанович – український радянський терапевт, кандидат медичних наук, заслужений лiкар УРСР (ф. 4644, 26 справ, 1923-1976 рр.) посилання

8. Боберський Iван – український емiгрант, професор академiчної гiмназiї у Львовi, голова рахункового товариства «Сокiл» у м. Львові (ф. 4379, 22 справи, 1911-1944 рр.) посилання

9. Богомолець Олександр Олександрович – український, радянський патофiзiолог, державний i громадський дiяч, академiк та вiце-президент АН СРСР, академiк та вiце-президент АН УРСР, дiйсний член АМН СРСР, заслужений дiяч науки УРСР i РФСР, Герой C П (ф. 4708, 443 справи, 1887-1987 рр.) посилання

10. Бородаєвський Сергiй Васильович (1870-1942) – органiзатор кооперативного руху в Українi, громадсько-полiтичний дiяч, професор Українського вiльного унiверситету, Української господарської академії та ін. учбових закладів у Чехословаччині (ф. 3883, 30 справ, 1971-1941 рр.) посилання

11. Буда Сергій Олексійович (04.10.1866-1942) – історик, журналіст, перекладач, науковий співробітник ВУАН (ф. 3964, 225 справ, 1889-1942 рр.) посилання

12. Бузанов Iван Феоктистович – український радянський фiзiолог рослин, академiк ВАСГНIЛ, заслужений дiяч науки УРСР, лауреат Ленiнської премiї (ф. 4640, 684 справи, 1927-1973 рр.) посилання

13. Бурдейний Фока Климентiйович – український емiгрант,голова товариства iм. Т. Шевченка в м. Празi (ф. 4431, 9 справ, 1924-1933 рр.) посилання

14. Бутович Микола Григорович (1895-1961) – художник-графік, член Об'єднання митців-українців Америки (ф. 4021, 19 справ, 1924 р.)

15. Василенко Микола Прокопович (15.02.1866-03.10.1935) – історик держави і права, академік ВУАН, дійсний член НТШ (ф. 3974, 28 справ, 1920-1930 рр.) посилання

16. Василько Микола (1868-1924) – громадський і політичний діяч, дипломат (ф. 4456, 6 справ, 1914-1924 рр.) посилання

17. Винниченко Володимир Кирилович (1880-1951) – полiтичний i державний дiяч, письменник, Голова Генерального секретарiату УЦР, генеральний секретар внутрiшнiх справ, Голова Ради народних мiнiстрiв УНР, Голова Директорiї УНР (ф. 1823, 2 описи, 64 справи, 1901-1918 рр.). посилання

18. Вировий Євген Семенович – голова Українського товариства прихихiльникiв книги 1926-1934 рр. Комендант спiлки українських пластунiв-емiгрантiв 1931-1933, активний спiвробiтникiв Української загальної енциклопедiї "Книга знання", фiлателiстiв iз свiтовими зв'яз (ф. 4447, 3 справи 1941-1944 рр.) посилання

19. Володимир Трембицький – український емiгрант, профессор (ф. 5227, 7 справ, 1918-1999 рр.) посилання

20. Всехсвятський Сергiй Костянтинович – український радянський астрофiзик, доктор фiзико-математичних наук, професор Київського державного унiверситету iм. Т.Г, Шевченка (ф. 4643, 833 справи, 1903-1984 рр.) посилання

21. Гагебек Гаррi Людвигович – агент газети “Сибирский торгово- промышленный вестник", м. Київ (ф. 3559, 2 справи, 1917 р). посилання

22. Гаєвський Юрiй – доктор права (ф. 3868, 9 справ, 1925-1941 рр.) посилання

23. Гехтер Максим Григорович – емiгрант, начальник iнформацiйного вiддiлу Надзвичайної дипломатичної мiсiї УНР в Данiї, секретар посольства УНР у Нiмеччинi, редактор, журналiст (ф. 4381, 9 справ, 1920-1941 рр.) посилання

24. Гнатенко Марина Василiвна – iнiцiатор передових методiв працi в сiльському господарствi (ф. 4713, 13 справ, 1944-1977 рр.)

25. Голiцинський Євген М. (1878-1932) – активний дiяч РУП, Голова дипломатичної мiсiї УНР у Вашингтонi (1919), Естонiї (1921), доцент Української господарської академiї в м. Подебрадах (ф. 4449, 12 справ, 1919-1931 рр.) посилання

26. Гольдман Олександр Генрiхович – український фiзiк, академiк АН УРСР, доктор фiзiко-математичних наук (ф. 5239, 221справи, 1908-1971 рр.) посилання

27. Гомзiн Борис Володимирович (1887) – дiяч гетьманського руху, письменник, полковник армiї УНР (ф. 3907, 15 справ, 1921-1927 рр.) посилання

28. Городовський Порфiрiй Iванович – священик, член Кирило-Мефодiївського братства (ф. 3553) посилання

29. Грiнберг Абрам Йосипович – український радянський архiвiст, дослiдник iсторiї архiвної справи, кандидат iсторичних наук, доцент Київського державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка (ф. 4642, 23 справи, 1915-1967 рр.) посилання

30. Григорiїв Мирослав Никифорович (1911) – художник-графiк, журналiст (ф. 3821, 19 справ, 1923-1945 рр.) посилання

31. Григоріїв Ничипір (Никифір) Якович – (09.02.1883 – 05.08.1953) громадський та політичний діяч, член Української Центральної Ради, Генеральний суддя та міністр судових справ УНР (ф. 3562, 144 справи, 1919-1941). посилання

32. Грушевський Михайло Сергiйович – голова Центральної Ради (ф. 3549, 10 описів). посилання

33. Дараган Юрiй Юрiйович (1894-1926) – поет, представник "празької школи" в українськiй поезiї, сотник армiї УНР (ф. 3903, 2 описи, 8 справ, 1922-1925 рр.) посилання

34. Деркач Михайло Олексiйович – полковник армiї УНР (ф. 3904, 21 справа, 1920-1944 рр.) посилання

35. Доброчаєва Дарiя Микитiвна – український вчений-ботанiк, лауреат Державної премiї УРСР, доктор бiологiчних наук (ф. 5231, 223 справи, 1950-1995 рр.) посилання

36. Довгаль Спиридон (Свирид) Микитович (1896-?) – політичний та військовий діяч, журналіст, редактор, економiст, доцент Української господарської академiї в м. Подебрадах (ф. 3930, 18 справ, 1925-1943 рр.) посилання

37. Донцов Дмитро Iванович (1883 1973) – громадсько-полiтичний дiяч, публiцист, лiтературний критик, голова Союзу визволення України, голова Українського телеграфного агентства УД, керівник Українського пресового бюро при Українській дипломатичній місії у Швейцарії (ф. 3849, 30 справ, 1909-1939 рр.) посилання

38. Дорошенко Дмитро Іванович (18.04.1882-19.03.1951) – історик, історіограф, політичний і громадський діяч, член Української Центральної Ради, міністр закордонних справ УД, перший президент УВАН, закордонних справ в урядi УД, перший президент УВАН, професор УВУ, Карлового унiверситету в Празi, Варшавського унiверситету, директор Українського наукового iнституту в м. Берлiнi (ф. 4186, 30 справ, 1940-1942 рр.) посилання

39. Ейхельман Оттон Оттонович-український – емiгрант, член партiї "Українського народного об'єднання", професор Українського унiверситету,Соцiологiчного iнституту та iн.в Празi (Чехословаччина) (ф. 3882, 17 справ, 1919-1933 рр.) посилання

40. Євтимович Варфоломей Пимонович – український емiгрант,бувший полковник армiї УНР, м. Станслав, Калiш, Варшава (Польща). (ф. 4139) посилання

41. Євтимович Варфоломей Пимонович (1888-1950) – український емігрант, полковник армії УНР, з 1920 р. – в еміграції, м. Станіслав, Каліш, Варшава (Польща). (ф. 1876, 51 справа, 1920-1943 рр.). посилання

42. Животко Аркадiй Петрович (1890-1948) – культурний i полiтичний дiяч, публiцист, дослiдник iсторiї української преси, член Української Центральної Ради, член ЦК Української партії соціалістів-революціонерів, керівник Українського історичного кабінету в м. Празі (ф. 3560, 96 справ, 1917-1945 рр.). посилання

43. Жук Андрій (01.07.1880 - 03.09. 1968) – громадський і політичний діяч, публіцист, діяч українського кооперативного руху, дипломат, дійсний член НТШ, член проводу "Спiлки визволення України" (СВУ), радник Мiнiстерства закордонних справ УНР (ф. 3807, 4 описи, 68 справ, 1903-1934 рр.) посилання

44. Жуковський Олександр Тимофiйович – генерал армiї УНР, мiнiстр вiйськових справ Директорiї УНР (ф. 3543, 23 справи, 1918-1921 рр.). посилання

45. Журба (справ. прізв.-Домбровська) Галина Маврикіївна (29.12.1888-09.04.1979) – письменниця (ф. 3983, 11 справ, 1918-1939 рр.) посилання

46. Заклинський Богдан Романович (1886-1946) – учитель народних шкiл у Галичинi й Закарпаттi, автор шкiльних пiдручникiв, праць та статей з педагогiки (ф. 3896, 26 справ, 1921-1927 рр.) посилання

47. Заклинський Корнило Романович – українсткий емiгрант, проiфесор Української гiмназiї в м. Береговi (ф. 4388, 14 справ, 1915-1944 рр.) посилання

48. Залевський Болеслав Миколайович (?-1937) – інженер, політичний та громадський діяч (ф. 4020, 9 справ, 1923 -1930 рр.) посилання

49. Залізняк Микола Кіндратович (1888-1950) – громадський і політичний діяч, науковець, публіцист, видавець, перекладач, дипломат (ф. 3808, 2 описи, 23 справи, 1914-1935 рр.) посилання

50. Затворницький Глiб Дмитрович – заступник керiвника мистецького об'єднання "Березiль", режесер-викладач музично-хореографiчної школи в м. Києвi пiд час нiмецько-фашистської окупацiї України (ф. 4473, 7 справ, 1902-1942 рр.) посилання

51. Змiєнко Всеволод Юхимович (28.10.1886 - 30.10.1938) – генерал-хорунжий армiї УНР, начальник штабу 6-ої сiчової стрiлецької дивiзiї армiї УНР, один iз засновникiв Українського вiйськово-iсторичного товариства у м. Варшава (ф. 647, 8 справ, 1919-1927 рр.). посилання

52. Зозуля Яків Максимович (18.03.1893-06.02.1984) – державний і політичний діяч, правознавець, член Української Центральної Ради, член Української партії соціалістів-революціонерів за кордоном, доктор права Карлового університету, професор (ф. 3878, 95 справ, 1919-1940 рр.) посилання

53. Iндишевський Ярослав Євгенович – український емiгрант, інженер-будiвельник (ф. 4389, 7 справ, 1895-1937 рр.) посилання

54. Ісаєвич Дмитро Григорович (08.11.1889-17.01.1973) – громадський та політичний діяч, журналіст, член УЦР (ф. 3998, 23 справи, 1919-1926 рр.) посилання

55. Карл Фюрнстенберг – голова торгової фiрми "Карл Фюрнстенберг i сини", м. Берлiн (ф. 3682, 6 справ, 1915-1935 рр.). посилання

56. Клименко Леонiд – секретар Українського громадського комiтету у м. Празi (ф. 4038, 4 справи, 1922-1928 рр.) посилання

57. Коберський Карл Іванович (1890-1940) – політичний і громадський діяч, член НТШ (ф. 4003, 12 справ, 1919-1930 рр.) посилання

58. Ковенко Михайло Микитович – iнженер-механiк, отаман вiйськ Української Центральної Ради представник Мiнiстерства закордонних справ при вiйськовому аташе нiмецького уряду (ф. 3558, 4 справи, 1918 р.). посилання

59. Коломиєць Ольга Кирилiвна – iнiцiатор передових методiв працi в сiльському господарствi, вчений-селекцiонер (ф. 4727, 24 справи, 1920-1977 рр.) посилання

60. Коломійченко Федір Євдокимович (07.06.1888-?) – інженер-механік Міністерства праці УНР (ф. 4128, 2 справи, 1917-1919 рр.) посилання

61. Косач Юрiй Миколайович – український емiгрант,письнник (ф. 4462, 8 справ, 1932-1937 рр.) посилання

62. Косач-Кривинюк Ольга Петрiвна (1877-1945) – письменниця, лiкар, громадська дiячка, автор спогадiв про Лесю Українку (ф. 4461, 10 справ, 1887-1943 рр.) посилання

63. Котенко Тимофiй Степанович – український емiгрант, секретар Празького вiддiлу закордонної групи Української партiї соцiалiстiв-революцiонерiв, письменник (ф. 4393, 85 справ, 1922-1938 рр.) посилання

64. Кошель Олександр (1878-?) – інженер, член Товариства українських інженерів (ТУІ) в м. Празі (ф. 3986, 4 справи, 1927-1929 рр.) посилання

65. Крапивницький Омелян Ілліч – уповноважений Ленiнградської артiлi вiдповiдальної працi iм. Шмiдта в м. Миколаєвi (ф. 4142) посилання

66. Кривда-Соколенко Петро Маркiянович – вiце-директор департаменту мiсцевого самоуправлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ Директорiї УНР, квiтень 1921р. – сiчень 1927р., м. Тарнiв (Польща) (ф. 1470, 4 справи, 1920-1929 рр.). посилання

67. Курах Михайло Степанович (1895-?) – інженер-агроном, військовий діяч (ф. 4019, 11 справ, 1920-1933 рр.) посилання

68. Лiпатов Юрiй Сергiйович – хiмiк, академiк АН УРСР; Ліпатов Сергій Михайлович - хімік, академік АН СРСР і БРСР (ф. 4710, 369 справ, 1899-1991 рр.) посилання

69. Лавров Павло Пилипович (1903) – iсторик, професор Київського унiверситету (ф. 4028, 5 справ, 1909-1924 рр.) посилання

70. Левицький Володимир Йосипович – український емiгрант, доктор природо-математичних наук, голова "Наукового товариства iм. Шевченко" у Львовi,м.м.Київ,Львiв. (ф. 4131) посилання

71. Левицький Григорiй Андрiйович – український радянський ботанiк, цитолог, член-кореспондент Академiї наук СРСР (ф. 4782, 41 справа, 1907-1975 рр.) посилання

72. Лепкий Богдан (1872-1941) – письменник, дiяч СВУ в таборах українських полонених у Нiмеччинi, професор Кракiвського унiверситету, Українського наукового iнституту в м. Берлiнi (ф. 4450, 8 справ, 1914-1941 рр.) посилання

73. Лятуринська Оксана (1902-1970) – скульптор, поетеса, письменниця Ф. 3915, 19 справ, 1926-1944 рр.) посилання

74. Магалевський Юрій Олександрович (1876-1935) – член Ради республіки УНР, художник (ф. 3996, 13 справ, 1920-1928 рр.) посилання

75. Мазепа Iсаак Прохорович (1884-1952) – секретар ЦК Української соцiал-демократичної робiтничої партiї, мiнiстр внутрiшнiх справ, голова Ради народних мiнiстрiв Директорiї УНР, доктор права Українського вільного університету в м. Празі, викладач Української господарської академії в м. Подебрадах (ф. 3933, 18 справ, 1919-1945 рр.) посилання

76. Мазепа-Коваль Галина Iсакiвна (1910- 1997) – художниця (ф. 3832, 34 справи, 1929-1944 рр.) посилання

77. Мандрика Микита Іванович (28.09.1886-20.08.1979) – публіцист, поет, дипломат, громадський діяч, член УЦР (ф. 3804, 2 описи, 9 справ, 1921-1928 рр.). посилання

78. Мануїльський Дмитро Захарович – партiйний i державний дiяч, дiяч мiжнародного комунiстичного i робiтничого руху, академiк АН УРСР (ф. 4669, 139 справ, 1903-1950 рр.) посилання

79. Марзєєв Олександр Максимович – український радянський лiкар-гiгiєнiст, академiк, дiйсний член АМН СРСР, Заслужений дiяч науки УРСР, директор Українського НДI комунальної гiгiєни (КНДI) один з перших органiзаторiв санiтарної справи на Українi (ф. 4928, 116 справ, 1932-1966 рр.) посилання

80. Мартос Борис Миколайович (20.05.1879-19.09.1977) – державний, громадський і політичний діяч, учений-економіст, член Української Центральної Ради, генеральний секретар земельних справ (УЦР), Голова Ради народних міністрів УНР (Директорія), професор, мiнiстр фiнансiв, Голова Ради народних мiнiстрiв УНР (Директорiя), професор Української господарської академiї в м. Подебрадах та Українського вiльного унiверситету в м. Празi (ф. 4000, 42 справи, 1920-1944 рр.) посилання

81. Маршинський Аполiнарiй Серапіонович – український емiгрант, мiнiстр фiнансiв УНР (ф. 4439, 6 справ, 1883-1928 рр.) посилання

82. Матюшенко Борис Павлович (1883-1944) – державний та політичний діяч, член ЦК Української соціал-демократичної робітничої партії, професор Українського вільного університету в м. Празі та Української господарської академії в м. Подебрадах (ф. 3850, 29 справ, 1919-1925 рр.) посилання

83. Мезенцев Микола Іванович – хорунжий Армії УНР (ф. 4022, 7 справ, 1921-1935 рр.) посилання

84. Михайло Миколайович – урядовець Мiнiстерства закордонних справ, член дипломатичної мiсiї УНР в Швейцарiї, доцент Української господарської академiї в м. Подебрадах (ф. 3910, 15 справ, 1919-1926 рр.) посилання

85. Міяковський Володимир Варламович (18.07.1888-22.03.1972) – історик-архівіст, літературознавець, директор Київського центрального історичного архіву ім. В.Б. Антоновича (ф. 3966, 37 справ, 1903-1943 рр.) посилання

86. Муравйов Володимер Павлович – український радянський вчений-фiтопатолог, член-кореспондент Академiї Наук УРСР (ф. 4636, 30 справ, (1885-1961 рр.) посилання

87. Мухiн Михайло Миколайович – український емiгрант, письменник, редактор наукового збiрника Українського наукового iнституту в Америцi (ф. 4464, 12 справ, 1922-1941 рр.) посилання

88. Нагорний Микола – урядовець Управління начальника УНР Ушицького повіту Подільської губернії (ф. 3985, 9 справ, 1920-1936 рр.) посилання

89. Нарiжний Симон Петрович (1898) – iсторик, професор Українського вiльного унiверситету, директор Музею визвольної боротьби України в м. Празi. (ф. 4432, 13 справ, 1918-1947 рр.) посилання

90. Неговський Микола Олександрович – доктор бiологiчних наук, професор (ф. 4646, 56 справ, 1946-1976 рр.) посилання

91. Обiдний Михайло Юрiйович (1889-1938) – етнограф, поет, спiвзасновник Етнографiчного товариства Пiдкарпатської Русi, сотник армiї УНР, урядовець Головного вiйськово-iсторичного музею-архiву при Генеральному штабi вiйськ УНР у м. Празi (ф. 3504, 22 справи, 1805-1938 рр.). посилання

92. Огiєнко Iван Iванович – український емiгрант, бувший мiнiстр Мiнiстерства сповiдань УНР митрополит Холмський i Пiдляшський-Iларiон, м. Тарнiв, Варшава, Холм (Польща) (ф. 3874) посилання

93. Огієнко Іван Іванович – український емігрант, міністр культів та освіти ЦРД, міністр сповідань УНР, професор, митрополит Холмський і Підляжський-Іларіон (1910-1919 р. – м. Київ, з 1920 р. – еміграції (м. Тарнів, 1925-1944 р. – м. Варшава, Холм, 1903-1945 рр.), (ф. 1871, 2 описи, 33 справи, 1903-1945 рр.). посилання

94. Оглоблин Олександр Петрович (1899-1992) – історик, науковий співробітник ВУАН-АН УРСР, член НТШ (ф. 3561, 3 описи, 385 справ, 1899-1992 рр.). посилання

95. Огородник Яків Андрійович (09.10.1894-1930) – член Ради республіки УНР, доктор історії (ф. 3814, 53 справи, 1919-1930 рр.) посилання

96. О'Коннор-Вiлiнська Валерiя Олександрівна – українська емiгрантка, голова лiтературно-видавничого вiддiлу Мiнiстерства освiти УНР,письменниця (ф. 4368, 18 справ, 1919-1934 рр.) посилання

97. Олесь (Кандиба) Олександр Iванович – український емiгрант, поет (ф. 4463, 3 справи, 1923-1942 рр.) посилання

98. Омел'янович-Павленко Михайло Володимирович (08.12.1878 – 29.05.1952) – генерал-хорунжий армії УНР, головнокомандуючий Галицької армії та Армії УНР (ф. 4012, 17 справ, 1917-1943 рр.) посилання

99. Остапович Михайло Феофілактович (1882-? ) – журналіст (ф. 4001, 5 справ, 1924-1938 рр.) посилання

100. Пiлькевич Олександр Меркурович (1880-1922) – член Української Центральної Ради i Українського генерального вiйськового комiтету, генерал-хоруний армiї УНР (ф. 3884, 18 справ, 1917-1944 рр.) посилання

101. Павлюк Антiн (1899-1932) – поет i редактор, голова Українського союзу студентiв пiвнiчно-захiдних земель України (ф. 3861, 2 описи, 18 справ, 1919-1931 рр.) посилання

102. Петлюра Симон Васильович (1879-1926) – полiтичний, державний i вiйськовий дiяч, член УЦР, Голова Директорiї УНР, Головний отаман вiйськ УНР (ф. 3809, 19 справ, 1916-1919 рр.) посилання

103. Петрашевський Дем'ян Якимович (1886-? ) – інженер, доктор права (ф. 4025, 8 справ, 1923-1939 рр.) посилання

104. Петрів Всеволод Миколайович (1883-1948) – військовий діяч, військовий міністр УНР, дійсний член НТШ (ф. 3947, 62 справи, 1921-1941 рр.) посилання

105. Пилипчук Пилип Каленикович (1869-1940) – голова Ради Народних Мiнiстрiв УНР в екзилi, член ЦК Української народно-революцiйної партiї, керiвник офiцiйних мiсiй УНР у Варшавi (ф. 3680, 4 справи, 1920-1927 рр.). посилання

106. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884-1973) – історик, археолог, архівіст, науковий співробітник ВУАН-АН УРСР, професор УВУ та Православної богословської академiї (ф. 3806, 56 справ, 1901-1943 рр.) посилання

107. Починок Тимотей Григорович (26.02.1885 р.) – керiвник федерацiї Української соцiалiстичної партiї в Америцi (ф. 3848, 18 справ, 1902-1926 рр.). посилання

108. Примак Федiр Якович – Український радянський терапевт, професор, заслужений дiяч науки УРСР (ф. 4639, 21 справа, 1927-1963 рр.) посилання

109. Приходько Віктор Кіндратович (1886-?) – громадський і культурний діяч, член Української Центральної Ради, міністр юстиції УНР, Директорiї УНР, викладач Української господарської академiї в м. Подебрадах (ф. 3830, 3 описи, 98 справ, 1924-1943 рр.) посилання

110. Ріпка Ян – доктор історії, професор (ф. 4194, 3 справи, 1935 р.) посилання

111. Русов Юрiй Олександрович – український емiгрант, доктор Фiлософiї Вiденського унiверситету, Господарської академiї в м. Подебрадах, Українського педагогiчного iнституту iм. М. Драгоманова в м. Празi (ф. 4437, 23 справи, 1921-1940 рр.) посилання

112. Русова Софiя Федорiвна (1856-1940) – педагог, громадська й культурно-освiтня дiячка, член Української Центральної Ради, професор Українського високого педагогiчного iнституту iм. М. Драгоманова, Українського інституту громадознавства в м. Празі, Голова Української національної жіночої ради (ф. 3889, 3 описи, 58 справ, 1905-1939 рр.) посилання

113. Ряппо Ян Петорвич – український Радянський вчитель народної просвiти (ф. 4805, 73 справи, 1880-1958 рр.) посилання

114. Сiмович Василь Iванович (1880-1844) – громадський та культурно-освiтнiй дiяч, мовознавець i педагог, органiзатор культурної працi в таборах для українських вiйськовополонених у Нiмеччинi, ректор, професор Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в м. Празі, професор Львівського університету, редактор Української загальної енциклопедії (ф. 4446, 12 справ, 1914-1932 рр.) посилання

115. Сiрополко Степан Онисимович (1872-1959) – державний дiяч, бiблiограф, педагог, мiнiстр народної освiти Директорiї УНР, професор Українського високого педагогiчного iнституту iм. М. Драгоманова в м. Празi, Української господарської академії в м. Подебрадах (ф. 4433, 286 справ, 1921-1933 рр.)

116. Садовський Микола Карпович (01(13).12.1856 – 01.02.1933) – актор і режисер (ф. 4024, 23 справи, 1907-1933 рр.) посилання

117. Сапицький Віктор Андрійович (1889-1942) – правознавець і діяч кооперативного руху (ф. 3987, 21 справа, 1912-1940 рр.) посилання

118. Свириденко Павло Олексiйович – зоолог, академiк АН УРСР (ф. 4709, 350 справ, 1914-1976 рр.) посилання

119. Середа Михайло Тимофiйович – полковник армiї УНР (ф. 3683, 1920-1923 рр.). посилання

120. Синайський Василь Iванович – доктор римського права, м. Київ. (ф. 1819). посилання

121. Слюсаренко Федiр Павлович – український емiгрант, доцент Українського вiльного унiверситету, Українського педагогiчного iнституту iм. М. Драгоманова в Празi, голова студiї пластичного мистецтва в м. Празi (ф. 4371, 14 справ, 1923-1934 рр.) посилання

122. Совачов Василь Якович – полковник, начальник Головного санiтарного управлiння, УНР червень 1921р. – м. Варшава, квiтень 1922р. – м. Ченстохiв, серпень 1922р. – м. Тарнiв (Польща). (ф. 1396, 5 справ, 1876-1924 рр.). посилання

123. Сташевський Євген Дмитрович – український радянський вчений – iсторик (ф. 4711, 52 справи, 1924-1988 рр.) посилання

124. Стелецький – генерал, начальник штабу гетьмана Скоропатського, емiгрант (ф. 4547, 4 справи, 1916-1926 рр.) посилання

125. Стражеско Дмитро Миколайович – український радянський терапевт, академік АН СРСР і АН УРСР, дійсний член АМН СРСР, заслужений діяч науки УРСР, Герой Соціалістичної Праці (син Миколи Дмитровича - професор, хiмiк) (сiмейний фонд) (ф. 4632, 656 справ, 1889-1977 рр.) посилання

126. Стус Олександр Федорович (1892-1942) – урядовець Мiнiстерств народного господарства i фiнансiв УНР (ф. 3912, 11 справ, 1903-1942 рр.) посилання

127. Сухомлинський Василь Олександрович – український радянський педагог, член-кореспондент Академiї педагогiчних наук РРФСР, Академiї педагогiчних наук СРСР, заслужений учитель школи УРСР, Герой Соцiалiстичної Працi (ф. 5097, 1243 справи, 1941-1988 рр.) посилання

128. Терещенко Валерiй Iванович – економiст, доктор економiчних наук, вчений i громадський дiяч (ф. 5224, 243 справи, 1903-1992 рр.) посилання

129. Тимошенко Володимир Прокопович – радник делегацiй УНР в Парижi, представник Днiпровської спiлки споживчих товариств i об'єднання центральних українських кооперативних спiлок за кордоном (ОЦУКС) в Парижi (ф. 4454, 16 справ, 1918-1921 рр.) посилання

130. Тимченко Микола Олексійович – політичний діяч, професор Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в м. Празі (ф. 3862, 12 справ, 1921-1932 рр.) посилання

131. Тищенко (Сірий) Юрій Пилипович (1880-1953) – журналіст, публіцист, видавець української літератури за кордоном (ф. 3803, 62 справи, 1918-1940 рр.) посилання

132. Ткаченко Михайло Якович-український – член Української селянської спілки в м. Празі (ф. 3815, 22 справи, 1905-1927 рр.) посилання

133. Токарiвський Михайло Дмитрович – член УСДРП, член Центральної Ради, голова Полтавської губернської земської управи в перiод УД, член Полтавського товариства "Просвiта", голова революцiйно-повстанського комiтету пiд час деникiнщини, член Полтавської спiлки споживчих товариств, директор Всеукраїнського центрального кооперативного музею. Ф. 5101, 18 справ, 1884-1943 рр.) посилання

134. Ушаков Олександр Федорович – доктор сiльськогосподарських наук, професор (ф. 4641, 44 справи, 1931-1975 рр.) посилання

135. Федик Михайло – сотник Української Галицької армiї, комендант команди Українського куреня в м. Празi (ф. 3946, 9 справ, 1918-1924 рр.) посилання

136. Фролов Леонiд Петрович (1879) – директор департаменту Мiнiстерства народного господарства УНР, професор Української господарської академiї в м. Подебрадах (ф. 3895, 27 справ, 1915-1941 рр.) посилання

137. Хилецький Володимир Дмитрович (14.07.1899 -?) – хорунжий армії УНР (ф. 3999, 2 справи, 1918-1924 рр.) посилання

138. Холодний Петро Іванович (1874-1930) – міністр освіти Директорії УНР, листопад 1920 р. - м. Гусятин, листопад 1921 р. – м. Тарнів, червень 1922 р. – м Львів. (ф. 1868, 4 справи, 1920-1922 рр.). посилання

139. Хорошунова Iрина Олександрiвна (12.06.1913-19.09.1993) –художник-оформлювач музеїв, автор щоденникiв перiоду нацистської окупацiї Києва (1941-1943) (ф. 5270, 13 справ, 1916-1984 рр.) посилання

140. Цурканов Костянтин Костянтинович (1886) – пiдполковник армiї УНР (ф. 3869, 6 справ, 1918-1929 рр.) посилання

141. Черкасенко Спиридон Феодосійович (псев. Петро Стах, Провінціал) (24.12.1876 - 08.02.1940) – письменник, член Товариства письменників і журналістів у м. Празі (ф. 4031, 9 справ, 1920-1934 рр.) посилання

142. Чижевський Павло Iванович (1865-1925) – мiнiстр фiнансiв УНР, голова надзвичайної торговельної та фiнансової мiсiї УНР в м. Женевi (ф. 3877, 3 описи, 25 справ, 1919-1925 рр.) посилання

143. Чубар Влас Якович – радянський державний та партiйний дiяч (ф. 4402, 271 справа, 1923-1934 рр.) посилання

144. Чубинський Михайло Павлович – професор Харкiвського унiверситету, мiнiстр юстицiї Української Держави (ф. 4471, 10 справ, 1918-1919 рр.) посилання

145. Шаповал Микита Юхимович (1882-1932) – полiтичний i державний дiяч, член ЦК УПСР, мiнiстр пошт i телеграфу УНР, мiнiстр земельних справ Директорiї УНР, доктор соцiологiї Українського соцiологiчного iнституту в м. Празі, Української господарської академії в м. Подебрадах (ф. 3563, 263 справи, 1907-1932 рр.) посилання

146. Шаповал Микола Юхимович (05.12.1886-1948) – генерал- хорунжий армії УНР, голова Українського товариства Ліги націй у м. Каліш (ф. 4007, 29 справ, 1919-1935 рр.) посилання

147. Швець Федір Петрович (11.11.1882-1940) – член Української Центральної Ради, член Директорії, професор, Українського високого педагогiчного iнституту iм. М. Драгоманова в м. Празi (ф. 4002, 3 описи, 45 справ, 1909-1940 рр.) посилання

148. Шевченко Iван Теодосович – український радянський хiрург-онколог, заслужений дiяч науки УРСР, доктор медичних наук, професор; його дружина - Ганiна Калерiя Павлiвна – український цитогенетик, онколог, доктор медичних наук (сiмейний фонд) (ф. 4777, 467 справ, 1940-1986 рр.) посилання

149. Шелухін Сергій Павлович (18.10.1864-25.12.1938) – правознавець, історик, державний і політичний діяч, член Української Центральної Ради, генеральний суддя УНР та міністр судових справ УНР (ф. 3695, 5 описів, 271 справа, 1893-1938 рр.). посилання

150. Шелухін Сергій Павлович (18.10.1864-25.12.1938) – правознавець, історик, державний і політичний діяч, член Української Центральної Ради, генеральний суддя УНР та міністр судових справ УНР (ф. 3695, 5описів, 271 справа, 1893-1938 рр.). посилання

151. Шестопак Iсiя Менашович – комiсар у справах печатi при штабi головнокомандуючого революцiйними вiйськами Румунського фронту. (ф. 4343, 9 справ, 1917-1918 рр.) посилання

152. Шрамченко Левко Дмитрович (1877-1954) – професор Українського вільного університету в м. Празі (ф. 4023, 5 справ, 1922-1937 рр.)

153. Штендера Євген: особовий архiв (Мiсiя УПА за кордоном) (ф. 5245, 1903 справи, 1917-2005 рр.). посилання

154. Щерацький Костянтин Вiталiйович – професор, член "Української громади". (ф. 3557, 3 справи, 1907-1918 рр.). посилання

155. Щербакiвський Вадим Михайлович (1876-1957) – етнолог i археолог, професор Полтавського унiверситету, перший ректор Українського вiльного унiверситету в м. Празi, член АН Чехословаччини (ф. 3864, 50 справ, 1914-1945 рр.) посилання

156. Яковлiв Андрiй Iванович – український емiгрант, директор канцелярiї Центральної Ради, голова Надзвичайної дипломатичної мiсiї УНР в Бельгiї та Голандiї, професор Українського унiверситету в м. Празi (ф. 4438, 8 справ, 1923-1927 рр.) посилання

157. Яновський Феофiл Гаврилович – український радянський терапевт, академiк Академiї наук УРСР (ф. 4637, 26 справ, 1878-1974 рр.) посилання