НДР 2010-2012

У 2010 році Інститут біографічних досліджень (ІБД) розпочав виконання науково-дослідної теми «Формування Інтернет-порталу «Український національний біографічний архів»: пошук, наповнення, опрацювання матеріалів» (термін виконання І кв. 2010 – ІУ кв. 2012 рр., науковий керівник – к.і.н. В.І.Попик).

 

НДР стала продовженням і розвитком на більш високій основі напрацювань, започаткованих Інститутом біографічних досліджень у попередній період в межах тем НДР «Підготовка матеріалів до Українського біографічного словника, створення комп’ютерної бази даних біографічної та біобібліографічної інформації» (I кв. 1999 – IV кв. 2003 рр.), «Створення ресурсів електронного українського біографічного словника (літери А–Д)» (I кв. 2004 – IV кв. 2006 рр.), «Розвиток української біографістики та проблеми формування вітчизняних біобібліографічних ресурсів ХХІ ст.» (I кв. 2007 – IV кв. 2009 рр.).

Актуальність здійснених в межах теми теоретичних і методичних досліджень і прикладних розробок визначена науковою і суспільною потребою у створенні інтегративного вітчизняного науково-інформаційного ресурсу з проблем біографістики, який поєднує у собі риси електронної версії масштабного довідкового національного біографічного зводу, фундаментальної електронної бібліотеки довідкових та дослідницьких праць, літературних біографічних творів та документальних джерельних видань з української біографіки, генеалогії, геральдики, електронного архіву матеріалів з вітчизняної іконографії, а також дієвого методичного та координаційного інструменту об’єднання і спрямування зусиль дослідників-біографістів з різних регіонів України та українського зарубіжжя. В результаті виконання теми такий ресурс практично започатковано і розгорнуто його змістове наповнення.

В результаті виконання теми узагальнено новітній світовий і вітчизняний досвід біографічних досліджень та створення електронних ресурсів біографічної інформації. Розроблено діючу експериментальну модель електронного науково-інформаційного ресурсу – веб-сайту й Інтернет-порталу «Український національний біографічний архів» (УНБА), здійснено практичне відлагодження її роботи в цілому, тематичних рубрик та підрубрик зокрема. Вирішення технічних питань розміщення ресурсу на сервері НБУВ дозволить розгорнути на ньому у доступних в мережі Інтернет та внутрішній мережі НБУВ варіантах вже підготовлені численні матеріали та розгорнути подальше масштабне наповнення УНБА біографічними матеріалами із залученням установ і спеціалістів, з якими співпрацює Інститут біографічних досліджень.

Здійснено уточнення структури тематичних рубрик веб-сайту УНБА і опрацьовано питання забезпечення їх стійкого (в технічному плані) функціонування. Розгорнуто сканування та копіювання довідкових біографічних статей та іконографічних матеріалів і наповнення ними Бази даних «Українського національного біографічного архіву». За результатами здійсненого відбору до Бази даних приєднано понад 20 429 файлів текстових та іконографічних документів загальним обсягом 1506,15 Мб текстових та іконографічних документів – матеріалів про діячів вітчизняної історії та культури. Розроблено різні варіанти і прийоми компонування матеріалів по персоналіях вітчизняних діячів залежно від сфери їх діяльності, наявності публікацій та іконографічних документів.

Здійснено опрацювання та систематизацію даних про діячів вітчизняної історії і культури, наповнення електронних баз даних персоналій та біобібліографії УНБА. Підготовлено й опубліковано науково-методичні, джерелознавчі та історико-біографічні праці з різних галузей біографістики та суміжних з нею дисциплін.

Призначенням розробленого Інтернет-порталу «Український національний біографічний архів» є забезпечення зростаючих інформаційних потреб сфер науки, освіти, культури, державного управління, інформаційно-освітніх інтересів громадян, завдань репрезентації України у світі, а разом з тим – науково-методичного забезпечення і координації дослідницької роботи.

Інтернет-портал «Український національний біографічний архів» буде на постійній основі розміщено в якості автономної частини на веб-порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Він має стати невід’ємною, і в той самий час окремою, спеціалізованою частиною науково-інформаційного ресурсу НБУВ, важливим сегментом національних науково-інформаційних ресурсів гуманітарного профілю.

Впровадженням результатів завершеної НДР є публікація наукових праць методичного та історико-біографічного спрямування, розробка та практична реалізація демоверсії електронного «Українського національного біографічного архіву», нагромадження і систематизація матеріалів, підготовлених для розгортання його в мережі Інтернет на інформаційному порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

За результатами виконання теми НДР в українських і зарубіжних виданнях опубліковано 123 наукових праць загальним обсягом 261,55  друк. арк. Найважливіші наукові публікації, підготовлені за результатами виконання теми НДР, зібрано у виданнях НБУВ: збірниках «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» – випуски 28, 31, 34 (Київ, 2010–2012) та «Українська біографістика» – випуски 6, 7, 8, 9 (Київ, 2010–2012), монографіях :  С.М. Ляшко. Українські біографічні довідкові видання ХІХ – ХХ століття: історичні та теоретико-методичні засади. – Запоріжжя, 2010. – 288с.; Бугаєва О Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича : [монографія]. - К. : НБУВ, 2011. - 387 с. : фото, табл. - (Із історії музичної спадщини України); покажчиках : Степан Онисимович Сірополко (1872–1959): біобібліографічний покажчик / Укладач Т.І. Ківшар. – К., 2012. – 197 с.