НДР 2013-2015

 

В 2013 р. Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського розпочато а в 2015 р. завершено виконання теми НДР «Бібліотеки як центри формування ресурсів біографічної інформації» (І кв. 2013 – ІV кВ. 2015 рр.) (науковий керівник – доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України  В. І. Попик).

Тематика НДР відповідає чинним на час її виконання пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки в Україні: «Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук» та «Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства» та основним напрямам наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ): «Створення національної бібліографії. Українська біографістика» та «Формування і використання науково-інформаційних ресурсів. Інформатизація бібліотек».

Завершена тема НДР є продовженням і розвитком на більш високій основі здійснених Інститутом біографічних досліджень попередніх розробок з проблем формування ресурсів біобібліографічної інформації. Метою дослідження є осмислення місця і можливостей бібліотек різного масштабу і призначення у формуванні й інтеграції ресурсів біографічної інформації про діячів з різних сфер суспільного життя минулого і відомих сучасників, забезпеченні нею потреб різних категорій читачів; узагальнення нагромадженого у світі досвіду цієї роботи, розробка прогнозів і пропозицій щодо її розвитку на перспективу; вироблення і впровадження у практику діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) та інших бібліотечних установ України науково-методичних рекомендацій щодо розвитку форм і методів інтеграції і поширення біографічної та біобібліографічної інформації.

Реалізація дослідницького проекту здійснювалася шляхом комплексного застосування різноманітних дослідницьких методів до аналізу документів міжнародних організацій, методичних напрацювань, практичного досвіду бібліотек світу у нагромадженні і систематизації друкованих та електронних біографічних інформаційних ресурсів. Результати досліджень представлені у наукових публікаціях, а також у вигляді науково-методичних рекомендацій, що будуть направлені до Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Державного комітету архівів України, провідних бібліотек України,  інших установ і організацій.

Наукова і суспільна актуальність виконання теми НДР полягає у необхідності забезпечення зростаючих інформаційних потреб сфер освіти, науки, виховання, державного управління у історико-біографічній інформації шляхом впровадження в Україні передового світового досвіду роботи бібліотек у галузі її інтеграції та поширення.

Реалізація проекту сприятиме збагаченню та урізноманітненню форм і методів інформаційної й науково-консультативної, методичної  діяльності НБУВ, інших бібліотек, спрямованої на поширення і пропаганду знань про визначних співвітчизників, має стати важливим кроком на шляху формування єдиного науково-інформаційного, дослідницького та освітнього простору в галузі біографіки та суміжних з нею дисциплін.

Наукову апробацію напрацьованих в процесі виконання теми НДР теоретичних, методичних та практичних розробок здійснено впродовж 2013–2015 рр. у наукових публікаціях співробітників ІБД, у їх наукових доповідях та повідомленнях на численних наукових форумах, зокрема, на спеціалізованих біографічних секціях проведених НБУВ міжнародних наукових конференцій «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів», (2013), «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору», (2014), «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015), на організованих Інститутом біографічних досліджень щорічних Дев´ятих (2013), Десятих (2014) та Одинадцятих (2015) Біографічних читаннях.

Впровадження одержаних теоретичних, методичних і практичних результатів виконання теми здійснюється у формі публікації наукових праць, розгортанні електронного інформаційного ресурсу. Найважливіші наукові публікації, підготовлені за результатами виконання теми НДР, опубліковані у  збірнику наукових праць «Українська біографістика» – Випуски 10, 11, 12  (Київ, 2013–2015), монографічних роботах та наукових довідкових виданнях. 

За результатами виконання теми НДР у 2013-2015 рр.  в українських і зарубіжних виданнях опубліковано 107 наукових праць загальним обсягом 352,0 дрк арк. Із них окремих видань – 288,0 дрк.арк., наукових статтей – 64,0 дрк.арк.

Найважливіші наукові публікації, підготовлені за результатами виконання теми НДР, зібрано у збірнику наукових праць «Українська біографістика» (Київ, 2013–2015) :  Випуск 10 (обсяг – 33,25 дрк.арк.); Випуск 11 (обсяг – 25,72 дрк.арк.); Випуск 12 (обсяг – 23,74 дрк.арк.); індивідуальних монографіях – Попик В.І. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія. - К., 2013. - 518 с. (41,25 дрк.арк.); Марченко Н.П. Володимир Рутківський: тексти долі  : біогр. нарис. - Тернопіль, 2014. - 414, [17] с. : фот. (25, 5 дрк.арк.); Ківшар Т. Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872-1959). – К., 2015. – 532 с. (28,76 дрк.арк.); наукових довідкових виданнях : Бугаєва О.  Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921–1931): біографічний словник.  – Київ, 2015. – 348 с. (24,5 дрк.арк.); Яценко О. М., Любовець Н.І. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) [Електронний ресурс]. – К., 2015. – 470 с. – (Сер. «Джерела укр. біографістики ; вип. 3). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/node/2348, вільний. – Назва з екрану. (76,0 дрк. арк.).