Дослідження у діаспорі

Діаспорні дослідження по діаспорі

 

ШИФР: СО24035

Видання містить стислу інформацію про історію створення Центру Українознавчих Студій в Австралії при університеті Макворі, а також біографічні довідки про українських громадсько-політичних діячів та діячів науки і культури, ініціаторів КУА (13 біографічних статей з фотографіями), та біографічні довідки про більш як 160 меценатів-філантропів, причетних до реалізації ідеї КУА (с. 21–71). Ілюстровано фотографіями.

Войценко О. До історії українців у Британській Колумбії. — Вінніпег: Накладом УВАН, 1972. — 46 с. — (Літопис УВАН / Укр. Вільна Академія Наук; Ч. 7).

ШИФР: Р85016

У виданні висвітлено коротку історію українських поселень в Британській Колумбії. У розділі "Руська трійця" над Пацифіком (с. 30–45) вміщено розповіді про діячів українського відродження в цій частині Канади: Петра Мельничука, Форвина Богдана, Михайла Гоцуляка. Ілюстровано фотографіями. Без бібліографії.

 

Герус О. В. Ювілейний збірник Української Вільної Академії Наук в Канаді = The jubilee collection of the Ukrainian Free Academy of Sciences in Canada / О. В. Герус, О. Барон, Я. Розумний. — Вінніпег: УВАН, 1976. — XIII, 657 с. — Текст укр. та англ. мовами.

ШИФР: ІВ195415, 7808укр.

Видання містить біографічні статті про ряд українських громадсько-політичних та культурних діячів (Б. Мартос, Д. Донцов, Ю. Клен, Г. Сковорода, В. Г. Короленко) 18–20 ст. У статті "Характер і зміст українського письменства" (с. 632–646) подано короткі біографічні довідки про українських письменників, доля яких була пов'язана з Канадою. Хронологічні рамки — 19–20 ст. Частина документів містить інформацію про творчий доробок митців. Бібліографія в підрядкових примітках. Покажчики відсутні. Для всіх, хто цікавиться українікою.

Господин А. Творці культури і науки. — Вінніпег: Накладом Читальні "Просвіти", 1988. — 63 с.

ШИФР: 1119укр.

Видання складається з 10 нарисів про долю та здобутки у різних сферах діяльності української еміграції в Канаді (письменників, журналістів, митців, педагогів, лікарів, адвокатів, священиків). Нариси (окрім розповіді про П. Карманського) написані на основі особистих вражень автора, який співпрацював з ними. Вміщено перелік творчого доробку представників мистецтва. Розраховано на широкий загал.

 

Естафета: Збірник АДУК: Мистецтво, Наука, Критика. — Нью-Йорк; Торонто, 1974. — 318 с.

ШИФР: 323к/п

АДУК — асоціація діячів української культури. У розділі "Галерея творчих портретів" подано статті про українських поетів О. Стефановича, Б. Бойчука, М. Гармаш, маляра С. Борачка, скульптора Г. Крука (с. 213–264). Без бібліографії. Розрахована на широкий загал.

Історія "Українського Голосу" в біографіях його основоположників і будівничих = History of the Ukrainian Voice in biographies of its founder and builders. — Вінніпег: Вид. спілка "Тризуб", 1995. — 112 с.: іл.

ШИФР: ВА593223

Видання містить 49 біографій засновників і найактивніших діячів часопису українців в Канаді "Український голос". Статті подано за алфавітом, ілюстровано фотографіями, частина з них наводить бібліографію творів. Видання вийшло з нагоди 85-річчя часопису.

Книга мистців і діячів української культури, учасників Першої Зустрічі українських мистців Америки й Канади з громадянством у днях 3–5 липня 1954 / Упоряд. М. Бажанський, А. Курдидика, Б. Олександров, Н. Гаркушенко. — Торонто, 1954. — 312 с.

ШИФР: 7815укр.

Книга висвітлює майже 300 біографій про сучасних діячів української культури Америки та Канади, учасників названої зустрічі. Матеріал розміщено за алфавітом, ілюстровано фотографіями. Біографічна довідка містить стислу інформацію про дату і місце народження, навчання та творчий доробок. Видання розраховане на широке коло читачів.

Кравчук П. І. Вони обрали Канаду: (Перший період емігрування українців до Канади 1891–1914). — Торонто: Кобзар, 1991. — 291 с.: іл.

ШИФР: ВА587617, 2999укр.

У книзі досліджуються причини першої української еміграції в Канаду, містяться статті про відомих українських політичних та культурних діячів, які емігрували до Канади, висвітлюється їх роль в культурно-освітній та громадсько-політичній діяльності українських поселенців. Автор використовував матеріали ЦДІА у Львові, Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Фотографії, опубліковані у книзі, придбані в провінційних архівах Канади, а також у приватних колекціях. Для широкого кола читачів.

Луговий О. Визначне Жіноцтво України = The famous women of Ukraine: Історичні життєписи у 4-х частинах. — Торонто: Укр. робітник, 1942. — 251 с.

ШИФР: 5598укр.

Видання містить понад 200 життєписів жіноцтва княжої доби, Козацької України, письменниць і артисток, культурно-громадських й національних діячок. Нариси подано в хронологічній послідовності. Окремий розділ присвячено українському жіноцтву на Американському континенті. Бібліографія відсутня. Розраховане на широкий загал.

Марунчак М. Г. Історія преси, літератури і друку піонерської до-би. — 2-е вид. — Вінніпег: Укр. Вільна акад. наук, 1969. — 284 с.: іл. — Бібліогр. с. 281.

ШИФР: 3469укр.

У книзі аналізується історія друкованого слова українського поселення в Канаді (кінець 19–20-ті рр. 20 ст.). У розділі "Література" (с. 97–202) вміщено біля 30 статей про життя і творчість українських письменників Канади піонерської доби. Частина статей ілюстрована фотографіями. Іменний покажчик (с. 273–277). Для широкого кола читачів.

Марунчак М. Г. Історія українців Канади. — Вінніпег, 1968–1974.

Т. 1. — 1968. — 467 с. — Бібліогр.: с. 461–464.

Т. 2. — 1974. — 512 с. — Бібліогр.: с. 506–508.

ШИФР: Т. 1 — 1593укр.; Т. 2 — 327укр.

Видання висвітлює процес переселення українців в Канаду, соціально-еко-номічний, політичний, культурний розвиток української громади. У 1 томі у розділі "Піонерська література" (с. 213–231) подано короткі біографічні відомості про українських літераторів у Канаді піонерської доби (19 — поч. 20 ст.). Іменний покажчик (с. 433–445). У 2 томі у розділі "Література" (с. 213–231) подано короткі біографічні довідки про українських літераторів Канади (кінець 19–20 ст.). Іменний покажчик (с. 478–493). Розраховане на широке коло читачів.

Матеріяли до історії української медицини / Ред.-упоряд. М. Семчишин. — Нью-Йорк та ін., 1975–1988.

Т. 1 / За ред. В. Плюща, Р. Осінчука. — Нью-Йорк; Мюнхен, 1975. — 336, [XVI] с.

Т. 2 / Редкол.: П. Джуль-Голова, В. Марчук, П. Пундій та ін. — Чікаго: Виданя Укр. Лікарського Т-ва Північної Америки. — 1988. — 298 с.: іл. — Бібліогр.: с. 248–254.

ШИФР: Т. 1 — 4739укр.; Т. 2 — В345462/2, 4740укр.

Перший том присвячений історії української медичної освіти, науки та преси, історії Українського Лікарського Товариства Північної Америки, діяльності Українського Гігієнічного Товариства у Львові. Подано фотографії та короткі біографічні відомості у розділі “Видатні українські вчені-медики та біологи” (с. II–VIII, 49 персоналій) та “Дійсні члени НТШ біологи та медики” (с. XII–XVI, 25 персоналій). Другий том охоплює документальні статті про початок і розвиток українських медичних організацій на Україні (Рідні Землі) та в діаспорі. Значна частина матеріалу присвячена висвітленню життя та діяльності українців-лікарів Західної України, тих, про яких не згадувалось в офіційних радянських виданнях, та лікарів, які покинули Рідні Землі. Хронологічні рамки дослідження (1896–1980-ті рр.). Іменний покажчик (с. 287–298).

 

Нариси з історії української культури = Essay from the history of ukrainian culture. — Едмонтон: Об'єднання укр. письменників в Екзилі "Слово"; Видання Союзу Українок Канади, 1984.

Кн. 1: Видатні постаті в історії України / С. Стечишин; Видатні постаті в українській літературі / Н. Кочуська. — 174 с. — Бібліогр.: с. 121 (11 назв), с. 170 (8 назв).

Кн. 2: Українські композитори / С. Яременко; Українська драма й театральне мистецтво на історичному шляху / В. Ревуцький. — 141 с. — Бібліогр.: с. 32 (7 назв).

Кн. 3: Українське образотворче мистецтво / І. Кейван. — 234 с. — Бібліогр.: с. 114–115 (36 назв).

ШИФР: В343065/1–3, 3038укр., 3039укр., 3040укр.

Нариси є двомовним (укр., анг.) довідником з різних ділянок української культури, випущений організацією Союзу Українок Канади напередодні свого 50-річчя. Книга 1 містить популярні біографічні нариси про видатних діячів української історії 9 — поч. 20 ст. (22 особи). А також 23 нариси про діячів української літератури (від Котляревського до кінця 19 ст.). Книга 2 містить біографічні довідки про 29 українських композиторів 18 — сер. 20 ст. з переліком їх творчої спадщини, а також 12 біографічних нарисів про діячів українського театрального мистецтва 19 — першої половини 20 ст. з переліком їх творів та ролей. Книга 3 містить нариси про архітектуру, скульптуру та малярство України з короткими біографічними даними про представників цих напрямів на Україні (19 — сер. 20 ст.). Для широкого кола читачів.

Наш театр: Книга діячів українського театрального мистецтва / Наук. Т-во ім.Т. Шевченка. — Нью-Йорк та ін.: Об'єднання мистців укр. сцени (ОМУС), 1975–1992. — (Збірники; Сер.I).

Т. 1: 1915–1975 / Редкол.: О. Лисяк, Г. Лужницький (гол. ред.), Л. Полтава, В. Шамаровський. — 1975. — 847 с.: іл. — (Матер. до іст. укр. театру 1915–1975 рр.; Т. 1).

Т. 2: 1975–1991 / Редкол.: О. Лисяк, Г. Лужницький (гол. ред.), Л. Полтава, Н. Позуняк та ін. — 1992. — 796 с.: іл. — (Матер. до іст. укр. театру 1915–1991; Т. 2).

ШИФР: В342688/1–2

Видання висвітлює історію українського театру в діаспорі від початків його існування до найновіших часів (хроніка, рецензії, спогади, документи і матеріали). Розділ "Персоналії" 2-го т. містить 58 біографічних нарисів про життя та діяльність діячів українського театру. Ілюстровано фотографіями. В кінці тому вміщено короткі біографічні довідки з фотографіями діячів театрального мистецтва діаспори — членів Об'єднання митців української сцени (с. 671–786). Для широкої громадськості.

Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. — Вінніпег: Накладом Союзу українок Канади з фундації ім. Н. Кобринської, 1963. — 216 с.: фото.

ШИФР: ВА594909, ВА571672, 7040укр, 9111укр., 10130укр.

Видання містить короткі відомості про участь українських жінок в хореографічному мистецтві Канади та України. У розділі "Силюєти сучасних українських танцюристок" (с. 107–201) подано творчі біографії українських артисток балету діаспори та України. Вміщено значну кількість фотографій. Хронологічні рамки — 20 ст. Розраховане на широкі читацькі кола.

Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. — 2-е вид., доп. — Вінніпег; Торонто, 1964. — 238 с.: іл. — Бібліогр.: с. 229–232.

ШИФР: ВА625567

Друге видання доповнене за рахунок аналізу історії розвитку танцювального українського мистецтва. У розділі "Силюєти сучасних українських танцюристок" (с. 119–228) подано 26 творчих портретів українських артисток балету діаспори та України. Значно збільшено кількість ілюстрацій. Список ілюстрацій (с. 233–236). Для широкого кола читачів.

Пундій П. Українські лікарі: Біобібліогр. довідник / Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові, Лікар. комісія, Укр. лікар. т-во Північної Америки; Голов. ред. Я. Ганішкевич; Редкол. М. Бойко та ін. — Львів; Чікаго, 1994–1996.

Кн. 1: Естафета поколінь національного відродження. — 1994. — 327 с.: портр.

Кн. 2: Лікарі діяспори та їх діяльність для рідного краю. — 1996. — 446 с.

ШИФР: В339847/1–2

Книга перша містить біографічну інформацію про лікарів (428 персоналій), переважно з Західної України починаючи з середини 19 ст. і до червня 1993 р. Висвітлено діяльність українських лікарів на еміграції, наведено їх друковані праці, використані джерела (700), фотографії (понад 200). У додатки вміщено список членів Українського Лікарського Товариства Північної Америки (УЛТПА). У другій книзі містяться біобібліографічні матеріали про 678 українських лікарів діаспори та 49 фармацевтів — членів УЛТПА. Ілюстровано фотографіями. У видання вміщено інформацію про лікарів, які отримали диплом після другої світової війни. Іменний покажчик (с. 305–326).

Рудницький Я. Б. Історія української культури. — 2-е вид., доп. — Вінніпег: Клуб приятелів укр. книги, 1964.

Т. 1: 1) Мітологія, 2) Побут, 3) Письменство. — 480 с.: іл.

ШИФР: №29/1

Двотомне видання "Історії Української Культури" є першою спробою всебічного викладення історії української культури у Канаді. Це виправлене і доповнене новими розділами видання "Історія Української Культури", що вийшла друком у 1937 р. у Львові під загальною редакцією І. Крип'якевича. Розділ 3 "Письменство" (с. 221–480) містить статті про життя та діяльність письменників з давніх часів до 20 ст. Детально проаналізовано їх творчий доробок. Ілюстровано фотографіями. Розраховано на широкий загал.

Славутич Я. Українська література в Канаді: Вибрані дослідження, статті й рецензії. — Едмонтон: Славута, 1992. — 336 с.

ШИФР: 4907укр., 8785укр.

Збірник складається з більш як 80-ти досліджень і статей про творців українського письменства в Канаді. Аналізується їх творчий доробок; наведено біографічні відомості. Бібліографія постатейна. Хронологічні межі — кінець 19–20 ст. Це перша україномовна дослідницька праця з даної проблеми.

Українська революційно-демократична партія (УРДП-УДРП) / Упоряд. О. Коновал; Ред. Г. Карпенко. — Чикаго; К.: Фундація ім. І. Багряного, 1997. — 850 с.: іл.

ШИФР: ВС36322, ВС31984

До книги ввійшли матеріали й документи, що розповідають про 50-річну діяльність у діаспорі Української революційно-демократичної партії (УРДП), яку в 1990 р. перейменовано на Українську демократично-республіканську партію (УДРП). У збірнику вміщено статті провідних діячів партії. Подаються відомості про з'їзди УРДП, працю крайових організацій в США, Німеччині й Австрії, Великобританії, Канаді, Австралії, Франції, Бельгії, Аргентині. Публікуються біографічні довідки про генеральних секретарів та голів УРДП-УДРП, багатьох відомих членів партії, матеріали про пресові органи та їхніх редакторів, а також розповідається про діяльність братніх організацій — ОДУМу й ТОПу, ДОБРУСу, СУЖЕРО, Фундації ім. Івана Багряного та Легіону ім. Симона Петлюри. Видання ілюстровано фотографіями.

Українське лікарське товариство Північної Америки: Пропам'ятна книга з нагоди 25-ліття УЛТПА (1950–1975) / Редкол.: Р. Осінчук (гол. ред.) та ін. — Нью-Йорк, 1975. — 400 с.: фото.

ШИФР: 7190укр.

Видання присвячене історії виникнення та громадській діяльності УЛТПА. По-казано внесок членів товариства в розвиток медицини. У розділі "Біографії" (с. 347–370) вміщено 8 біографічних довідок про докторів, професорів медицини кінця 19–20 ст., яких доля занесла в Північну Америку. Ілюстровано фотографіями. Без бібліографії.

Українці в Австралії: Матеріали до історії українського поселення Австралії / Наук. Т-во ім. Шевченка. — Мельборн: Союз укр. орг. Австралії, 1966. — 862 с.: іл. — (Б-ка українознавства; Ч. 15).

ШИФР: ВС31287, 7051укр., 249укр., 931укр.

Книга присвячена 15-річчю організованого життя українців в Австралії, містить історико-документальні матеріали з історії українських поселень. У розділі "Наші втрати" (с. 831–835) подано 15 біографічних довідок про тих діячів української історії та культури, які померли в Австралії. Без бібліографії. Для широкого кола читачів.

 

Українці Австралії: Енцикл. довідник / Т-во Збереження Української Спадщини в Австралії; Ред. В. Шумський, М. Шумський. — Сідней: Вільна Думка, 2001. — 672 с.

ШИФР: ВС35562

Довідник присвячений 50-річчю поселень українців в Австралії. Подано інформацію про їх суспільно-політичне життя. У розділі «Гасла українців Австралії і Нової Зеландії» (с. 59–416) вміщено біографічні довідки, про тих представників української громади, які залишили помітний внесок у громадське та церковне життя. В кінці вміщено «Список 16000 українців Австралії і Нової Зеландії» (с. 582–668). Інформацію подано за алфавітом.

 

Фундатори Енциклопедії Українознавства 1954–1964 / Наукове Т-во ім. Шевченка. — Мюнхен: Молоде Життя, Б. р. — 64с., іл. — Відбитка з 4 т. ЕУ 2.

ШИФР: 5067укр., 1592укр., 5726укр.

Видання містить перелік фундаторів — меценатів ЕУ (як окремих осіб, так і установ, які внесли на видання ЕУ 2 пожертву не менше 100 $). Розділ 2 "Список фундаторів ЕУ за абеткою" (с. 19–37) подає їх короткі біографічні довідки, які в більшості випадків ілюстровано фотографіями. Для широкого читацького загалу.

Фундатори Енциклопедії Українознавства, 1954–1971 / Наукове Т-во ім. Шевченка. — Мюнхен: Молоде життя, 1973. — 96 с. — Відбитка з 6 т. ЕУ2.

ШИФР: ВС34136

У виданні подано додатковий список фундаторів Енциклопедії Українознавства за період 1954–1974 рр. Коротка біографічна довідка фундаторів-меценатів дається тоді, коли сума пожертви становить не менше 250 $. Подано "Список фундаторів ЕУ за абеткою" (с. 40–67), який містить імена тих меценатів, що увійшли до четвертого тому ЕУ. Для широкого читацького загалу.