Біографічні видання

Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : колективна монографія / [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – Б.м.: Київ, 2016. – 272 c.

Колективна монографія, підготовлена науковцями Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, присвячена аналізові історичного досвіду розвитку біографічних досліджень в Україні та формуванню їх сучасної дослідницької парадигми; висвітлює питання функціонування біографічного знання в українському суспільстві; окреслює проблеми та перспективні завдання діяльності бібліотек як провідних центрів інтеграції, опрацювання й поширення друкованих та електронних ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації. Монографія призначена для широкого кола дослідників-біографістів: професіоналів і аматорів, науковців, викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, бібліотекознавців, книгознавців, бібліографознавців, бібліотечних та інформаційних спеціалістів, фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій.

National resources of the biographical and bio-bibliographic information: the problems of formation and usage : collective monograph / [V. I. Popyk (project manager), N. I. Lyubovets, O. M. Yatsenko, S. M. Lyashko etc.] ; NAS of Ukraine, V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. – Kyiv, 2016. – 272 p.

 The collective monograph prepared by the scientists of Institute of biographical research Vernadsky National Library of Ukraine is devoted to the analysis of the historical experience of the development of the biographical research in Ukraine and the formation of their modern research paradigm; highlights the questions of the functioning of biographical knowledge in Ukrainian society; outlines the problems and future tasks of library activities as leading centers of integration, processing and distribution of printed and electronic resources of the biographical and bio-bibliographic information.The monograph is intended for a wide range of the researchers-bio­graphists: professionals and amateurs, scientists, pedagogues, students and postgraduate students of higher educational institutions, library scientists, bibliologists, bibliographers, library and information professionals, specialists in information and communication technologies.

Повний текст монографії