ЯЦЕНКО Олег Миколайович

завідуючий відділом формування біобібліографічних інформаційних ресурсів

Інституту біографічних досліджень

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

ТЕЛЕФОН, E-mail: +38 (044) 288-13-84
ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 16.08.1962, м. Київ, Україна
ОСВІТА: Київський державний інститут культури (нині – Київський національний університет культури і мистецтв), 1984
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: Кандидат історичних наук, 2000
  Старший науковий співробітник, 2008
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 1990–1992 — Центральна наукова сільськогосподарсь­ка бібліотека УААН: зав. відділом. З 1992 — у Націо­нальній бібліотеці України імені В.І. Вернадського: науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень
ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: Німецька
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Біографістика, бібліографія, бази даних, сучасні бібліотечні технології
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ 1. Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : матер. до бібліогр. — К., 2004 – 2006. — Вип. 1–2 (у співавторстві).
В ГАЛУЗІ БІОГРАФІСТИКИ 2. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені [Текст] : структура, зміст матеріалів, архівне опрацювання особових фондів // Архіви України. — 2004. — № 4–6. — С. 93–122 (у співавторстві).
(електронні версії): 3. Вимоги до бібліографічного оформлення праць Інститу­ту біографічних досліджень: варіанти та відмінності [Текст] // Укр. біографістика. – Вип. 3. – К., 2005. – С. 36-46.
  4. Данило Гусар Струк — вче­ний-енциклопедист україн­ської діаспори [Текст] : матеріали до біобібліографії // Укр. біографістика. – Вип. 3. – К., 2005. – С. 336-347.
  5. Повоєнна преса ук­раїн­сь­кої еміграції в фондах Ук­раїн­ського Вільного Уні­вер­си­те­ту (Мюнхен, Німеччи­на) [Текст] : структур­но-топологіч­ний аналіз // Бібл. вісник. – 2005. – № 4. – С. 44–56 (у співавторстві).
  6. Особові справи архіву Ук­раїнсь­ко­го Вільного Уні­вер­ситету (Мюн­хен) як джере­ло для напов­нення біог­ра­фічною інформацією “Ук­раїнського біографіч­но­го архіву” [Текст] // Наук. праці НБУВ. – К., 2005. – Вип. 14. – С.744-779.
  7. Інформаційні технології в діяль­ності Інституту біо­гра­фічних до­сліджень Націо­нальної бібліотеки України імені В. І. Вер­над­ського з формування електронних біобіб­ліо­графічних ресурсів [Текст] // Наук. праці НБУВ. – К., 2006. – Вип. 16. – С.437-448.
  8. Створення електронної колекції іко­но­графії з фондів Національної бібліо­те­ки України імені В.І. Вернадського [Текст] // Наук. праці НБУВ. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 514–518.
  9. Світлана Миколаївна Ляшко [Текст] : біобібліографія. – Запоріжжя, 2007. – 53 с. (упорядник).
  10. Реєстр імен Українського біографічного словника [Текст] : літе­ри А — Б / авт. кол. : В.І. Попик (керівник) [та ін.] ; редкол. : В. І. Попик (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер­над­сь­ко­го, Ін-т біографічних досліджень. – К., 2008. – V, 158 с. – (Серія «Реєстр Укр. біографічного словника. Робочі зошити» ; вип. 1) (заступник відпо­відаль­ного редактора і від­по­відальний секретар, член авторського колективу).
  11. Сучасні тенденції розвитку біобібліографії [Текст] // Наук. праці НБУВ. – К., 2008. – Вип. 22. – С. 306–311.
  12. Іконографічна складова електронного „Українського націо­нального біогра­фічного архіву”: пропозиції щодо технології опрацювання зображень [Текст] // Наук. праці НБУВ. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 292–298.
  13. Біобібліографія в минулому і її сучасний стан [Текст] // Наук. праці / НБУВ. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 478–492.
  14. Да­ни­ло Гусар-Струк — послідовник енциклопедичної справи Володимира Кубійовича [Текст] // Дні науки філософського факультету — 2010 : міжнар. наук. конф. (21–22 квітня 2010 р.). – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. – Ч. 2. – С. 112–114.
  15. Концептуальна модель системи інфор­маційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України [Текст] / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Су­хомлинсь­ко­го. – К., 2011. – 27 с.
  16. Персональні бібліографічні покажчики — важлива складова у відтворенні життя і творчості українських діячів [Текст] // Наук. праці НБУВ. – К., 2011. – Вип. 31. – С.461–475.
  17. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського у становленні інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України [Текст] // Наук. пр. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2011. – Вип. 3. 
  18. Укладання оглядових документів [Текст] : практичний посібник / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2012. – 80 с. 
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: Член редкол. зб. наук. праць: «Українська біографістика, член Українського біографічного товариства.